Tecnologies / SSL

Secure Socket Layer, és un protocol de comunicació segura per l'intercanvi de dades entre sistemes.  Per poder-lo utilitzar, és necessari instal·lar un certificat de seguretat al dispositiu que actuï de servidor. 
L'ús de SSL garanteix que el transport de dades des de el dispositiu d'accés fins al dispositiu servidor es faci de forma encriptada, evitant que la informació que s'hi transmet sigui llegible per terceres persones.

 

Els certificats de seguretat que els navegadors detecten com a vàlids, han de ser emesos per companyies oficials, com verisign, geotrust, rapidssl, etc.


Projectes de SSL