Tecnologies / Soap

(Simple Object Access Protocol) És un protocol estàndard que defineix l'estructura per l'intercanvi de dades en la implementació dels anomenats Web services. El protocol soap es basa en el llenguatge d'etiquetes extensibles XML i permet mitjançant web services intercanviar informació amb altres plataformes.


Projectes de Soap