Tecnologies / Ajax

Tècnica basada en JavaScript que permet crear pàgines web interactives (Rich Internet Applications), optimitza considerablement la navegabilitat d'una pàgina web, refrescant nomes les parts de la pàgina que han de canviar quant un usuari realitza una acció. Tècnicament Ajax es defineix com a JavaScript asíncron i Xml. 


Projectes de Ajax